SUPPLY & DEMAND MODUL JIŽ DOSTUPNÝ! Chci více »

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvod

Tato smlouva (dále jen “Smlouva”) je uzavírána mezi Jan Šrajer – CW Trading., IČ: 17548560, DIČ: CZ0409117027, se sídlem na adrese Příčná 1892/4, 150 00 Praha,  zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Pardubicích, (dále jen „Společnost“) a fyzickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím webové stránky https://cw-trading.cz  (dále jen „Webová stránka“).


II. Registrace a Uživatelský účet

Zákazník může vytvořit uživatelský účet prostřednictvím registrace na Webové stránce. Uživatelský účet umožňuje Zákazníkovi přístup k objednávkám a službám poskytovaným Společností. Registrací a vytvořením uživatelského účtu potvrzuje Zákazník, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) a souhlasí s nimi.


III. Služby

Služby poskytované Společností zahrnují vzdělávací programy a kurzy (dále jen „Služby“), které mohou být poskytovány online prostřednictvím Webové stránky nebo prezenčně. Zákazník souhlasí s podmínkami účasti na těchto službách a je povinen poskytnout přesné informace při registraci.


IV. Objednávka a Smlouva

Objednávky Služeb lze provádět prostřednictvím webového rozhraní e-shopu. Zákazník je povinen ověřit a upravit údaje před odesláním objednávky. Odeslání objednávky je považováno za návrh uzavření Smlouvy.

Společnost potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou Zákazníkem. Smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky Zákazníkovi. Zákazník může zrušit objednávku před platbou za Službu.

Smlouva je uzavřena v českém jazyce a je archivována fyzickou osobou pro účely plnění Smlouvy.


V. Uživatelský účet a Ochrana údajů

Zákazník nesmí sdílet své přihlašovací údaje s třetími stranami. Společnost může zrušit uživatelský účet v případě nečinnosti nebo porušení podmínek. Údaje Zákazníka jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.


VI. Změny Podmínek

Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Změny budou účinné po zveřejnění na Webové stránce. Zákazník je povinen pravidelně sledovat případné změny.

Těmito obchodními podmínkami se nahrazují předešlé verze. Účinnost: 1. listopadu 2023.


VII. Elektronický online video kurz

Společnost umožňuje Zákazníkovi přístup k elektronickému kurzu prostřednictvím uživatelského účtu, kde má Zákazník právo sledovat výuková videa a číst výukové texty. Elektronický kurz bude Zákazníkovi dostupný nejpozději do 5 pracovních dnů od data přijetí platby za jeho zpřístupnění. Za okamžik poskytování Služby Zákazníkovi se považuje okamžik, kdy Zákazník přihlásí do svého uživatelského účtu, přes který mu je poskytnut elektronický kurz. Zákazník souhlasí s tím, že Společnost zahájí poskytování vzdělávacích služeb elektronickým kurzem podle těchto podmínek a Zákazník proto nemá právo odstoupit od smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

Zákazník má právo využívat obsah elektronického kurzu výhradně pro své osobní potřeby a není oprávněn sdílet obsah elektronického kurzu s třetími osobami nebo šířit ho jakýmkoli způsobem. Dále není oprávněn stahovat výuková videa nebo texty, ukládat je na digitální nosiče, vytvářet jejich kopie nebo je jinak zaznamenávat bez souhlasu Společnosti. Zákazník bere na vědomí, že obsah elektronického kurzu je chráněn autorským právem jako autorské dílo Společnosti.

Zákazník je informován, že z důvodu technických problémů, systémových aktualizací a potřebné údržby může být jeho uživatelský účet dočasně nefunkční nebo nedostupný. Maximální doba, po kterou může být uživatelský účet nedostupný, nepřesáhne 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Za tuto dočasnou nefunkčnost nebo nedostupnost uživatelského účtu způsobenou Zákazníkem nebo třetí osobou nenese Společnost odpovědnost.

Výuková videa, výukové texty a obsah elektronického kurzu jsou autorským dílem Společnosti.

X. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Společnost odpovídá Zákazníkovi, že poskytnutá Služba nemá vady a je způsobilá k použití, na které je určena. 
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Společnosti na adrese jejího sídla, eventuálně písemně (e-mailem nebo prostřednictvím poštovní zásilky). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Společnost obdržela od Zákazníka reklamaci.
 4. Zákazník souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká právo na odstoupení. 
 5. Všechny informace, poskytnuté Zákazníkům ze strany Společnosti prostřednictvím vzdělávacích služeb, jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Žádná z těchto informací v žádném případě neslouží coby investiční či obchodní doporučení. Zákazník bere na vědomí, že Společnost není registrovaným brokerem, investičním poradcem ani makléřem. 

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Společnost není vázána žádnými etickými kodexy v rámci vztahu ke Zákazníkovi, jak je uvedeno v § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Pro řešení sporů mezi Společností a Zákazníkem, který není podnikatelem, mohou strany využít mimosoudního řešení poskytovaného Českou obchodní inspekcí se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, dostupné online na http://www.coi.cz.
 • V případě sporů vyplývajících ze Smlouvy mezi Společností a Zákazníkem je možné využít online platformu pro řešení sporů, která se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Společnost má oprávnění poskytovat své služby na základě živnostenského oprávnění, které podléhá dohledu příslušného živnostenského úřadu. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je prováděn Českou obchodní inspekcí. Ochrana osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Zákazník přijímá na sebe riziko změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XII. Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči Zákazníkům ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi provozovatelem (Společností) a Zákazníkem, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Společností plní provozovatel (Společnost) prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásad zpracování osobních údajů, který je dostupný zde
 2. Uzavřením smlouvy s provozovatelem (Společností) osobou Zákazníka, jejíž součástí jsou vždy tyto obchodní podmínky, Zákazník výslovně prohlašuje, že je seznámen se zásadami zpracování osobních údajů, s jejichž zněním se před uzavřením Smlouvy Zákazník seznámil. 
 3. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

XIII. Důvěrné informace

Zákazník je povinen uchovat v tajnosti veškeré informace, které se dozvěděl v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, ať jsou již poskytnuty písemně, ústně, konkludentně či jiným způsobem, zejména pak informace o Společnosti, dalších Zákaznících, používaných postupech, obsahové náplni vzdělávacích služeb, obsahu Online kurzu a jakékoli další interní informace obdobného charakteru (dále jen „důvěrné informace“). Zákazník se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nesdělit důvěrné informace třetí osobě, nezneužít důvěrné informace k poškození dobrého jména Společnosti a zavazuje se důvěrné informace chránit před únikem. Za porušení této povinnosti se nepovažuje takové zveřejnění důvěrných informací, ke kterému dojde na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo pokud se tyto důvěrné informace stanou obecně známými či veřejně přístupnými jinak než prostřednictvím některé ze smluvních stran. Pokud Zákazník poruší povinnost ochrany důvěrných informací, je povinen k náhradě újmy Společnosti v plné výši bez zbytečného odkladu poté, co mu bude Společností taková újma písemně vyúčtována.

XIV. Závěrečná ujednání

Všechna práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy podléhají platným a účinným právním předpisům České republiky.

V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek by bylo neplatné, neúčinné nebo by se stalo takovým, nahradí ho ustanovení, jehož smysl co nejvíce odpovídá původnímu. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení neovlivní platnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny a doplňky Smlouvy nebo obchodních podmínek musí být provedeny písemně.

Od těchto obchodních podmínek lze odchýlit pouze na základě vzájemného souhlasu a dohodnutého obsahu obou smluvních stran. Pokud by odchylka vzešla pouze od jedné strany bez souhlasu druhé strany, řídí se situace podle těchto VOP.

Společnost si vyhrazuje právo jednostranně změnit, doplnit nebo zrušit tyto VOP v souladu s § 1752 odst. 1 občanského zákoníku v případech, kdy je to rozumně nezbytné. O takových změnách Společnost informuje písemně a zveřejní je na své webové stránce. V případě změny VOP se novými VOP řídí Smlouvy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP, pokud není dohodnuto jinak. Zákazník má právo nesouhlasit s novým obsahem VOP a sdělit nesouhlas Společnosti ve lhůtě sedmi dnů od doby, kdy se o změně dozvěděl nebo dozvědět mohl. Neučiní-li tak, bere se, že Zákazník změny akceptoval.

V situaci vyšší moci je Společnost osvobozena od všech povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo obchodních podmínek, a to i bez následků za nedodržení. Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené takovým nedodržením z důvodu vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí živelné pohromy, svévolné jednání třetích osob, revoluce, povstání, státní opatření, válka, teroristický útok a další nepředvídatelné a neovlivnitelné události.

Kontaktní údaje Společnosti jsou: Jan Šrajer, adresa pro doručování na Příčná 1892/4, 150 00 Praha.  Adresa elektronické pošty: tech@crypto-wizards.net

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1.11.2023 a nahrazují všechna předchozí ustanovení a zvyklosti. Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

XV. Discord Skupina

Každý zákazník, který provede nákup, bude mít možnost připojit se k naší exkluzivní skupině na Discordu. Tato skupina poskytuje další informace o produktech, podporu, a speciální nabídky.
Výjimky z Poskytování Služeb
Společnost si vyhrazuje právo přerušit poskytování služeb, včetně přístupu ke skupině Discord, během:

 • Státních svátků
 • Období státního smutku
 • Dovolených a mimořádných událostí vedení a provozovatelů Společnosti

V žádném případě nebude přerušení služby trvat déle než 30 pracovních dní.